Ùrnaigh an Tighearna

Cumbraek | Welsh | Cornish | Breton | Irish | Manx

Ar n-Athair a tha air nèamh
Gu naomhaichear d’ainm
Thigeadh do rìoghachd
Dèanar do thoil
Air an talamh mar a nithear air nèamh
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheal
Agus maith dhuinn ar fiachan
Amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach
Agus na leig ann am buaireadh sinn
Ach saor sinn o olc
Oir is leatsa an rìoghachd
Agus an cumhachd agus a’ ghlòir
Gu siorraidh
Amen

Advertisements