Ár nAthair

Cumbraek | Welsh | Cornish | Breton | Manx | Scottish Gaelic

Ár nAthair, atá ar Neamh
Go naofar D’ainm
Go dtaga Do Ríocht
Go ndéantar Do thoil
Ar an Talamh mar a dhéantar ar Neamh
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
Agus ná lig sinn i gcathú
Ach saor sinn ó olc
Aiméan